logotype

Agile Prague 2015 - od procesu k produktu

V polovině září se konal pátý ročník konference Agile Prague, jejímž cílem bylo během dvou dní seznámit odbornou veřejnost s novinkami v oblasti agilního řízení projektů. Nedílnou součástí byly i panelové diskuze se zahraničními hosty jako je Vasco Duarte či Jurgen Appelo.

 

Agile PragueKonference uvedl David Hussman, držitel ceny Gordon Pask Award za dlouhodobý přínos v oblasti agilních projektových metodik. V úvodní řeči na téma "How to Build the Wrong Thing Faster (and Learn from It)" apeloval na všechny firmy aby se orientovaly především na kvalitu produktu a ne proces - výsledná kvalita je to nejdůležitější.

David naznačil, že management zvyklý na tradiční způsob řízení projektů, stále ještě nepochopil změnu, kterou agilní vývoj přináší. Je nutné se oprostit od přesných výpočtů s nepřesnými čísly a akceptovat, že podoba výsledného produktu závisí na stále se měnících prioritách zákazníka. Scrum tým by se měl nazývat spíše Produktovým týmem a jako celek má věnovat maximální úsilí k dosažení vytyčeného cíle. Nemá smysl za každou cenu tlačit zákazníka k tvorbě zcela přesných požadavků, v situaci, kdy se budoucí vývoj jen obtížně předpovídá.

Od procesu k produktu

Jako příklad neúspěšného projektu byl zmíněn Microsoft Zune. Tento multimediální přehrávač (a navázané služby) měl být reakcí na konkurenční Apple iPod. Společnost Microsoft se ovšem zaměřila především na samotný proces a nepochopila, co lidé doopravdy chtějí.

Hlavním cílem projektového řízení byl tedy měla být změna paradigmatu. Není důležité sledovat samotný postup (a pracovat s různými statistikami), ale to, kolik chyb a selhání nastává. Jinými slovy, nejdůležitější je pochopit konečný produkt a tomu přizpůsobit ostatní věci. Jedním z konkrétních opatření, jak tohoto dosáhnout by měla být neustálá zpětná vazba se zákazníkem, resp. jeho těsnější zapojení do vývojového cyklu.

Na závěr své prezentace David Hussman naznačil, že nejlepší předpoklady k dosažení tohoto stavu mají malé firmy, nezatížené velkou byrokracií.

Anzeenering - riskovat se vyplatí

Joshua Kerievsky volně navázal na svého předřečníka s tématem (ne)selhání. Hlavním faktorem, který ovlivňuje výkonnost lidí, potažmo celého týmu je pocit jistoty (resp. důvěra na pracovišti). Pokud se firmě podaří vytvořit takové prostředí, kde nikdo není obviňován z toho, že svůj úkol nesplnil dobře, či udělal chyby, projekt má daleko větší naději na úspěch. Neriskovat se může ve výsledku projevit jako větší riziko, než jen spoléhat na bezpečnou a známou cestu.

J. Kerievsky také zmínil, jak mohou fungovat dva rozdílné týmy. První z nich je špatně vedený, vztahy mezi kolegy nejsou dobré a je zde patrná velká soutěživost. Druhý je jeho přesným opakem. Který z nich se dopouští nejvíce chyb a slepých uliček při vývoji produktu?

Pro někoho bylo možná překvapivé zjištění, že je to právě ten druhý. Proč se to děje, je celkem prosté - v kolektivu, kde se omyl odpouští a není nutné soupeřit mezi sebou, je větší tendence k riskování, resp. hledání nových cest, jak dosáhnout úspěchu.

Nebát se neúspěchu a naopak poučit se z chyb. To je základním předpokladem dosažení cíle. Důvěra kolegů, resp. existence pomyslné záchranné sítě umožňuje zlepšit fungování týmu jako celku a díky tomu dodat kvalitní produkt.

Transformace systému do Creative Economy

Potřeba změny pohledu na současný svět bylo hlavním mottem celé konference. Jurgen Appelo, autor knihy Management 3.0, představil růstovou teorii začátku 21. století, tzv. Creative Economy.

Znalosti již nejsou to nejdůležitější pro úspěch podniku, města či regionu. Poptávka je především po kreativních zaměstnancích, kteří pro zajištění konkurenceschopnosti nejsou alokováni rovnoměrně, ale vykazují vysokou míru mobility. Nástup Kreativní ekonomie vychází z rozvoje nových informačních a komunikačních technologií (ICT), internetu a globalizace obecně. Uvedené faktory vyvolaly transformaci v obchodních modelech a zároveň také výrazné společenské změny.

Management by měl budovat a udržovat takové prostředí, které dá prostor myšlenkám a nápadům, a ty dále rozvíjet. Na základě mnoha zkušeností různých firem, Jurgen nastínil sedm bodů, dle kterých by se měl management řídit:

  1. rozvíjet odlišnost (mentální, ne fyzickou)
  2. podporovat soutěž/konkurenci v rámci firmy (podobně jako Baťův princip řízení podniku jako firmy jednotlivce)
  3. odměňovat dle přínosu (zavést vzájemné hodnocení mezi kolegy, apod)
  4. neplánovat budoucnost na 100% (nabídnout vždy více možností)
  5. pracoviště by mělo rozvíjet tvůrčího ducha (clean desk policy není vždy nejlepší nápad)
  6. zbavit se omezení (například 20% pracovní doby vymezit na vzdělávání a hledání nových přístupů)
  7. být více transparentní (pořádat školení, prezentace, konference, atd...)

Vasco Duarte volně navázal se svojí vizí, jak by měl management pracovat s predikcí budoucího vývoje, resp. jak dělat důležitá rozhodnutí.

Několikrát také poukázal na fakt, že v komplexním systému není jednoduché identifikovat příčinu a následek. Problém je, že opatření, které jednou způsobilo určitý efekt, nemusí fungovat příště. Management musí pochopit, že nelze detailně předvídat budoucí vývoj na základě minulých dat. A to ani na základě modelování různých scénářů. Modely mají už ze své podstaty jeden základní problém - jen těžko dokáží pracovat s nahodilostí.

Kromě přednášek byly na konferenci zmíněny i případové studie firem MSD, Seznam či Avast v rámci kterých byly představeny zkušenosti s implementací agilních metodik.

Agile Prague je jedna z prvních mezinárodních konferencí ve střední Evropě zabývající se novými trendy v projektovém řízení. Akce je určena pro ředitele, managery, Scrum Mastery, Product Ownery, vývojáře a testery. Pořadatelem je Agilní Asociace.

Odkazy na další zdroje:
http://agileprague.com/ 
http://cf.agilealliance.org/articles/system/article/file/901/file.pdf 
http://www.slideshare.net/management30/creativity-and-innovation-51094220 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kreativn%C3%AD_ekonomie 

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích