logotype

Jak se měnil přístup k vývoji software během 20. století?

Každý projekt potřebuje mít nějaká pravidla, jak jej organizovat a dojít tak k požadovanému cíli. Nezáleží na velikosti projektu. O jeho hladký průběh a co nejsnazší dosažení vytyčeného cíle se většinou stará nějaký řídící pracovník (např. projektový manažer), který dbá na dodržování určitých praktik a postupů, pokrývající celý životní cyklus projektu. Tyto sady praktik a postupů se nazývají souhrnně metodikami. V tomto článku se podíváme na jejich stručnou historii a vývoj během minulého století až po současnost.

 

Projektové řízení ve své současné podobě vzniklo v 60. letech dvacátého století. Ačkoliv byl tento komplexní obor doménou jen velmi sofistikovaných a nákladných projektů, i řízení malých projektů obsahovalo určité směrnice, ze kterých vycházely postupy, kterými se řídit.

Stále větším pronikáním informačních technologií do běžného života a s tím související potřebou vývoje složitých systémů, se projektové metodiky dostávaly do popředí zájmu. Nejstarší metodologickým rámcem je patrně SDLC (Systems Development Life Cycle). Hlavním cílem SDLC bylo v 60. letech "vytvořit rozsáhlé informační systémy určené pro zpracování velkého množství dat ve velkých korporacích." ( Geoffrey Elliott (2004) Global Business Information Technology: an integrated systems approach. Pearson Education. p.87.)

V případě ranných počátků vývoje SW je ale celkem těžké hovořit o metodikách jako takových. Spíše se formovaly různé přístupy a techniky k tvorbě software - strukturované programování, objektově orientované, vodopádový model až po dnešní agilní přístup, kdy je kladen větší důraz na spolupráci v rámci týmu než kdy dříve.

 

Vznik metodologických standardů

Velký rozmach projektového řízení v rámci vývoje software nastal na přelomu 80. a 90. let minulého století. V USA vznikla první verze metodiky PMBOK. Organizace PMI vydala dokument, shrnující nejlepší poznatky z praxe (best practises), který se záhy stal standardem pro řízení projektů.

V Evropě se taktéž formoval ucelený pohled na to, jak mají být softwarové projekty vedeny. PRINCE2 je patrně jedna z nejznámějších metodik pocházející z Velké Británie. Její počátky sahají do 90. let minulého století. Původně byla orientována především na řízení IT projektů, ale časem byla přepracována a její využití je nyní v mnoha různých oborech.

PRINCE2Tato metodika pokrývá aspekty projektového řízení a nahlíží na ně jako celek Nezabývá se konkrétními nástroji, které jsou pro řízení projektů určeny. Avšak mnoho rozšířených technik (jako je např. Ganttův diagram, či kritická cesta) jsou s v souladu PRINCE2.

Projektovým metodikám dominoval až do konce 90. let spíše vodopádový model - striktně oddělené fáze vývoje, kdy se velký důraz klade na dodržování plánu, dodržování nákladů a především nasazení hotového produktu až jako celek. Velký důraz byl zde také kladen na osobu projektového manažera jako jednu z nejdůležitějších osob na projektu.
Toto paradigma se ale postupem času mění. Dochází k posunu od vodopádového modelu a pevnému termínu dodání k iterativnímu vývoji a neustálému zlepšování na základě aktivní komunikace se zákazníkem.

Iterativní přístup je de facto série malých "vodopádů", kdy na konci každé fáze je potenciálně možné dodat funkční produkt zákazníkovi. Tento přístup naplno využila metodika zvaná Scrum, kterou rozpracoval Ken Schwaber v polovině devadesátých let.

Scrum klade velký důraz na zapojení zákazníka do vývojového cyklu. Hlavní myšlenkou je, že zákazník mění své požadavky kdykoliv během projektu a vývojový tým by měl reagovat na tyto změny co nejdříve. Produkt může být takto dodán zákazníkovi téměř kdykoliv (resp. po konci každé fáze - Sprintu).

Nedá se samozřejmě jen tak zhodnotit, který přístup a metodika je nejlepší. Vše závisí na rozsahu projektu, počtu lidí, typu zákazníka, apod. Kromě iterativního a vodopádového přístupu se během krátké historie vývoje sw prosadily i jiné způsoby - spirální přístup, prototypový, apod.

SCRUM (resp. celý agilní přístup) se vrací zpět ke kořenům - zaměřit se na to, co je opravdu podstatné a tomu podřídit i vše ostatní. Prioritou je zákazník a jeho potřeby.

V některým z dalších článků se zaměříme na konkrétní metodiky.

2022  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích