logotype

Jak české firmy využívají cloudové kancelářské služby?

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 400 českých firem z oblasti MSP (malé a střední firmy). Celkový počet odpovědí dosáhl čísla 187. Společnosti byly vybírány z databáze Evropské databanky (www.edb.cz) rovnoměrně ze všech odvětví, aby nedocházelo k preferenci určité oblast. Přesto se celkem očekávaně vyprofilovalo několik oborů, kde se počítač s kancelářskými balíky využívá častěji než v jiných oblastech (nejvíce odpovídaly společnosti z oblasti IT, stavebnictví, obchodu, strojírenství a vzdělávání).

Dotazník byl sestaven pomocí nástroje Google Dokumenty a odkaz na jeho webovou podobu byl rozesílán pomocí e-mailů. Aplikace Google Dokumenty umí následné odpovědi zaznamenat do vytvořeného spreadsheetu a dále s nimi pracovat. Celkový počet 187 respondentů tvořilo ze 62 % mikrofirmy, 25 % malé firmy a 13 % firmy střední velikosti.

Jak je vidět na obrázku, zcela dominantní typ kancelářských balíků představují ve firmách lokálně instalované aplikace (84 %) následované cloudovými (11 %). Prakticky žádná z oslovených společností nevyužívá výhradně jen cloudové programy jako plnohodnotnou náhradu lokálního kancelářského balíku.

Pokud se na toto zjištění podíváme detailněji, dle obrázku 18 je nejvíce využívanou aplikací Microsoft Office (87 %), který s přehledem dominuje trhu a udržuje si značný náskok oproti konkurenci. Lokální open source kancelářských balík OpenOffice je na druhém místě (22 %) a cloudové Google Dokumenty na místě třetím (18 %). Čtvrtým hráčem je kancelářský balík Libre Office, který drží 8% zastoupení.

 

Dotazník dále nabízel možnost respondentům uvést doplňující informace o způsobu jejich práce s kancelářskými balíky, podělit se se zkušenostmi z projektů či zhodnotit moderní trendy se zaměřením na cloudové technologie. Velká část zástupců oslovených firem se domnívá, že cloudové služby mají budoucnost a očekávají jejich větší prosazení do běžného života. Ojediněle byl patrný konzervativní až pesimistický názor, kde moderním trendům nebyla přikládána velká váha.

Nejčastěji využívané funkce u kancelářských balíků jsou vytváření a ukládání dokumentů, formátování textu či odstavců, kontrola pravopisu apod. Podrobnější výsledky jsou patrné na obrázku.

Z výsledků dotazníku je patrné, že české firmy nereagují na současné trendy v IT oblasti příliš rychle a ačkoliv se cloudové kancelářské balíky neustále vyvíjejí, poptávka po této technologii není v sektoru SME v ČR příliš vysoká. Pokud firma disponuje určitým aplikačním vybavením a její zaměstnaci jsou zvyklí s konkrétními produkty pracovat, přechod na jiný systém by si vyžádal zvýšené náklady na zaškolení zaměstnanců a také určitou změnu ve způsobu práce.

 

2023  MIddleware.cz - blog nejen o informačních technologiích